DONKEY SATANIC ROCK

"DONKEY SATANIC ROCK". Técnica Mixta. 30 x 21 cm.
"DONKEY SATANIC ROCK". Mixed Media. 12 x 8 in.(Published) Publicado en la revista TRAUMA#3